۱۱:۵۴ : ساعت ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7مقالات چاپ شده

400 مورد يافت شد

   1  2  3  4  5  6  7    +

صفحه 1 از 27

مشاهده

نويسنده اول

نوع مقاله

ناشر

نام انگليسي

نام

مشاهدهابوالفضل خوش دلدوره 12پاييز89شهرکرد ارتباط بين پلي مورفيسم ژن...
مشاهدهمرتضي هاشم زاده DFNB59 بررسي جهش ژن
مشاهدهمحمود مباشري بررسي ميزان افسردگي
مشاهدهدکتر مريم حاج هاشميشهرکرد دوره 12 شماره 1 بهار 89'گزارش يک مورد تومور
مشاهدهسليمان خيريA correlated fraily model for analyzing risk factors in bilateral
مشاهده محسن اربابيAmerican journal of environmentalA screen for benzo (a) pyrene in fish samples fromgrude oil polluted environments
مشاهدهرضا ايمانيKuwait medical journaladverse events following measles and rubella immunization campaigm
مشاهدهمجيده هروي كريمويمجله ايراني آموزش در علوم پزشكيآيا موضوعات پژوهشي پايان نامه هايكارشناسي ارشد پرستاري با شاخص بار بيماريهاي منطقه بصورت سالهاي تعديل شده عمر بر حسب ناتواني مطابقت دارد ؟
مشاهدهدكترمحمد ملك محمديمجله دانشكده پزشكي اصفهانمداخلات آموزش در راستاي اصلاح شيوه زندگي
مشاهدهمنيژه سرشتيفصلنامه باروري وناباروريميزان مصرف داروهاي گياهي در زنان باردار شهركرد
مشاهدهحسين يوسفيعلمي پژوهشيعلوم پزشكي شهركردميزان آگاهي و عملكرد عوامل خطر ابتلا به كيست هيداتيك در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختياري در سال 1383
مشاهدهندا پروينمجله علمي پرستاري مامايي بويه گرگانميزان رضايت بيماران بسترياز خدمات پرستاري در بيمارستانهاي آموزشي شهركرد سال 84
مشاهدهمعصومه دل آرامفصلنامه باروري وناباروريميزان شيوع و عوامل مرتبط با كم وزني نوزادان در زايمانهاي انجام شده
مشاهدهمعصومه دل آرامنشريه دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي ايران تير 89ميزان شيوع کم وزني نوزادان و عوامل مرتبط با آن
مشاهدهمعصومه معزيعلمي پژوهشيعلوم پزشكي شهركردميزان و شدت اختلال فشاررواني آسيب زاد (PTSD) و تاثير مداخلات بهداشت روان بر آن در كودكان و نوجوانان روستاي سفيلان استان چهارمحال و بختياري

 
 By: Peyvandco.com